E?ya Depolama

E?ya Depolama

E?ya depolama hizmetleri

Ev E?yas? Depolama konusunda hizmet veren uzmanlar nakliyat firmam?z ev e?yas? depolama hizmetlerini ?stanbul’un tüm ilçelerine vermektedir. Evler de, ofisler de kullan?lmayan mobilyalar bünyemiz taraf?ndan muhafaza edilmektedir. Ayr?ca tüm e?yalar özenle paketlenmektedir. E?ya depolama hizmetleri sadece kapal? alanlar da verilmektedir.

Bu sayede de depolanacak ürünlerin zarar görmesi veya çevresel etkenlerden dolay? deforme olmas? söz konusu de?ildir. Ayr?ca ev e?yas? depolanmas? için depolama ekipleri, talep edilen adreslere 1 i? günü içerisinde gelmektedir. 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler de yer alan mobilyalar dikkatli bir ?ekilde araçlara yerle?tirilmektedir.

Firmam?z anahtarl? ev e?yas? depolama noktas?nda da her türlü hizmeti vermektedir. Bununla beraber kiral?k daire aray???nda olan veya evini tadilata sokan mü?terilerimiz için günlük, haftal?k veya ayl?k depolama hizmeti verilmektedir.

Ev E?yas? Depolama

Uzmanlar  e?ya depolama firmalar? içerisinde en ekonomik hizmeti sunmaktad?r. Paketleme, yükleme, nakliye ve geri teslimat gibi i?çilikler ücretsiz bir ?ekilde yap?lmaktad?r. Özellikle de maddi aç?dan de?erli olan malzemeler için özel muhafaza yöntemleri tercih edilmektedir.

E?ya depolama firmalar? tercihin de fiyatlar kadar hizmet kalitesinin ve güvenli?inin de göz önünde bulundurulmas? gerekmektedir. Baz? firmalar e?yalar? düzenli bir ?ekilde istiflenmedi?i için mobilyalar?n yüzeylerin de deformeler olu?maktad?r.

Uzmanlar e?ya depolama firmam?z için böyle bir durum söz konusu olmamaktad?r. Tüm e?yalar kapal? raf ve oda bölmelerine yerle?tirilmektedir. Ayr?ca firmam?z haftal?k düzenli bir ?ekilde depo say?m? ve kontrolü gerçekle?tirmektedir. E?yalar?n kaybolmas?, yanl?? teslimatlar?na yap?lmas? veya birbirine kar??mas? asla mümkün de?ildir.

E?ya Depolama Ücretleri

Ev e?ya depolama ücretleri dairelerin büyüklü?üne ve muhafaza süresine göre farkl?l?k göstermektedir. Yine fiyatlar?n belirlenmesi noktas?nda e?yalar?n maddi de?erleri de büyük bir etkendir. uzmanlar  taraf?ndan verilen depolama hizmetleri güvenlik odakl?d?r. Ayr?ca firmam?z 4+1 ve 5+1 gibi geni? dairelere özel indirimler gerçekle?tirmektedir

 Depolama ortalama ayl?k ücretler e?ya durumuna göre ücretler de?i?kenlik olabilir.  

 1+1  / 400 TL  –   2+1 / 450 TL    –   3+1 / 500 TL   –   4+1 / 550   –   5+1 / 600 TL 

Ev e?yas? depolama ücretleri bölgeden bölgeye göre de?i?kenlik göstermektedir. ?irketler, kurumsal fabrikalar ve rezidanslar için de muhafaza deste?i sa?lamaktad?r. Geri iadesi istenen tüm mobilyalar veya di?er malzemeler 1 i? günü içerisin de adreslere gönderilmektedir. Ev e?ya depolama ücretleri hakk?nda daha fazla bilgi sahibi olmak için Uzmanlar nakliyat ile ileti?ime geçebilirsiniz.